Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

1.1. Zodra u online een lidmaatschapsovereenkomst (verder te noemen Overeenkomst) koopt wordt u lid (hierna; het “Lid”) van Feel Healthy

 1. Voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Feel Healthy en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen Feel Healthy en het Lid.

2.2. Feel Healthy is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Feel Healthy zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Feel Healthy te zijn ontvangen.

 1. Lidmaatschap

3.1. Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’.

3.2. Het Lid, niet zijnde een rechtspersoon, heeft bij online inschrijving het recht om binnen 14 dagen na de dag van deze inschrijving aan Feel Healthy mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, dit zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden. (Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving en/of indien er sprake is van een bedrijfslidmaatschap (hierna; “Bedrijfslidmaatschap”)).Deze opzegging dient te geschieden conform hetgeen bepaald is in artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden. Indien de 14de dag in het weekend valt of op een nationale feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerst daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, is Feel Healthy gerechtigd om voor het aantal dagen dat het Lid gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten van Feel Healthy, kosten in rekening te brengen (inschrijfgeld en kosten voor de dagen dat reeds gebruik kon worden gemaakt van de faciliteiten van Feel Healthy).

3.3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Feel Healthy worden overgedragen.

3.4. Feel Healthy behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

3.5. Feel Healthy zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een Lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidmaatschapspas binnenkomt inderdaad het Lid betreft.

 1. Lidmaatschapsgelden

4.1. Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid via SEPA automatische periodieke incasso of contant vooruit voor de gehele contract periode bij vooruitbetaling te worden voldaan, op basis van 4 weken, dan wel desgewenst voor de initiële contractduur (of een verlenging daarvan).

4.2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de Overeenkomst en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Feel Healthy, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

4.3. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen bij inschrijving op de club te worden voldaan. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat de Overeenkomst nietig verklaard kan worden.

4.4. Feel Healthy behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via SEPA automatische incasso.

4.5. Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan Feel Healthy te worden voldaan. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Feel Healthy tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.

4.6. Indien Feel Healthy over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan Feel Healthy het Lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Feel Healthy tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan.

4.7. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Feel Healthy is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

4.8. Feel Healthy is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 3 maanden vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘startdatum van het lidmaatschap’, dan heeft het Lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 1. Privacy

5.1 Feel Healthy verwerkt persoonsgegevens van het Lid of een andere betrokkene op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

5.2 In de Privacyverklaring van Feel Healthy wordt op een rijtje gezet welke gegevens door Feel Healthy worden verwerkt, voor welke doeleinden Feel Healthy dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De laatste versie van de Privacyverklaring vind je altijd op onze website.

 1. Lidmaatschapspas

6.1. Het Lid ontvangt, na ondertekening van de Overeenkomst, een lidmaatschapspas. Deze pas wordt eigendom van Lid en is strikt persoonlijk.

6.2. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de club op vertoon van een geldige lidmaatschapspas.

6.3. Feel Healthy is bevoegd om bij misbruik van deze pas het Lid de toegang te ontzeggen.

6.4. Verlies of diefstal van de lidmaatschapspas dient direct aan Feel Healthy te worden gemeld. Feel Healthy zal de kosten van 10 euro voor een nieuwe pas in rekening brengen bij het Lid.

 1. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap

7.1. Indien het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij de desbetreffende club opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

7.2. De opzegging kan worden gedaan op dezelfde wijze als de Overeenkomst is afgesloten, dan wel naar keus van het Lid schriftelijk middels een het bij Feel Healthy verkrijgbaar opzegformulier s of middels een eigen opzegbrief. In geval het Lid zich online heeft ingeschreven, kan het Lid per e-mail (info@feel-healthy.nl) opzeggen.

7.4. Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van de Overeenkomst is uitsluitend kosteloos mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander – ten genoegen van Feel Healthy – deugdelijk bewijs vereist is, bij het verhuizen buiten een straal van vijftien kilometer van de clubs van Feel Healthy of een met Feel Healthy gelieerde onderneming, waarbij een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist is, krijgt het lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 28 dagen.

7.5. Feel Healthy geeft een Looptijd Verkorting optie. Indien het lid besluit gebruik te maken van de Looptijd Verkorting optie zal Feel Healthy de door het Lid verschuldigde lidmaatschapsprijs herberekenen op basis van de resterende periode (inclusief de kalendermaand opzegtermijn) vermenigvuldigd met het van toepassing zijnde vaste tarief van 12.50 euro per maand. Een indicatieve berekening van de vergoeding voor Looptijd Verkorting kan worden opgevraagd aan de balie van de op de voorzijde vermelde club. De uiteindelijke verschuldigde totale vergoeding voor Looptijd Verkorting zal worden vermeld in de opzeg bevestiging van Feel Healthy. Voor de in dit artikel 7.4 en artikel 7.5 genoemde gevallen geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

7.6. Feel Healthy mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:

 1. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
 2. als het Lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;
 3. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;
 4. indien het Lid de huis niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegt. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.
 5. Opschorting (tijdelijk stopzetten)

8.1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van Feel Healthy het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van Feel Healthy – deugdelijk bewijs.

8.2. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

8.3. De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

 1. Openingstijden

9.1. Feel Healthy is bevoegd om de club geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

9.2. Feel Healthy is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een club tijdelijk of blijvend te wijzigen.

9.3. Feel Healthy is bevoegd de club voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten.
10. Klachten en Informatieverplichting

10.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan de in de Overeenkomst vermelde club te worden doorgegeven.

10.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Feel Healthy kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.

10.3. In geval van klachten met betrekking tot Feel Healthy dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de receptionist(e) en in tweede instantie tot Feel Healthy, zoals beschreven op de website (www.Feel Healthy.nl).

 1. Personal Training

11.1. Feel Healthy, dan wel derden, bieden personal training aan. Personal training is niet bij het lidmaatschap inbegrepen.

 1. Aansprakelijkheid

12.1. Feel Healthy is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Feel Healthy of haar leidinggevenden.

12.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch Feel Healthy, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club.

 1. Huisreglement

13.1. Het Lid is bekend met de door Feel Healthy gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de receptie van elke club. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.

13.2. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

 1. Slotbepalingen

14.1. Op alle door Feel Healthy gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

14.2. Overeenkomsten tussen het Lid en Feel Healthy kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.

14.3. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.

WE MOGEN WEER SPORTEN!

Het heeft even geduurd maar de deuren
zijn weer geopend! Wil je als nieuw lid komen sporten?
Neem dat van te voren contact met ons op, dit i.v.m.
de corona maatregelen.

Hopelijk tot snel!

Sportschool Susteren Maasbracht Echt

HET WACHTEN IS VOORBIJ!

Sportschool Echt Maasbracht Susteren

Ongezond geleefd de afgelopen tijd? Twijfel niet langer. Kom voor een gratis proefles of een eerste kennismaking. Een afspraak maken is in deze tijd verplicht.
Voel je welkom, wij staan voor je klaar!

Schrijf je in